วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+บริหารท้องถิ่น

นายกฯทต.ตะเคียนเตี้ยนำคณะ ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเล่นพนันชนไก่ในพื้นที่

ชลบุรี ( 16 มกราคม 2567) เมื่อเวลา 10.00 น.นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นายณรงฤทธิ์ ประสิทธินาค ปลัดเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นางนุจรินทร์ ปาละโชติ ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเข้าตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตให้มีการเล่นพนันชนไก่ ของนางสมจิตร ขจรกลิ่น ในเขตพื้นที่หมู่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง โดยมีนางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ผู้แทนนายอำเภอฯ นางสาวพิชญา วีระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี วัฒธรรมอำเภอบางละมุง ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง รวมถึงผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ผู้แทนประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุง และคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมการขออนุมัติให้ใช้สถานที่การเล่นพนันชนไก่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 ร่วมตรวจสอบ

สำหรับอาคารสถานที่ที่จะขออนุญาตจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร จํานวนสถานที่ที่จะขออนุญาตในแต่ละพื้นที่จะต้องมีจํานวนไม่มากเกินสมควร การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่อยู่ใกล้เคียงศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานพักฟื้น ในระยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะฯ ที่ออกตรวจสถานที่ขออนุญาตใช้สถานที่การพนันชนไก่ ประจำปี 2567 (การต่อใบอนุญาต) หลังจากนั้น ได้มีการประชุมกลั่นกรองสรุปเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งลงลายลักษณ์อักษรให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ประกอบดุลพินิจ โดยมีมติของคณะกรรมการเห็นควรให้ใช้สถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่(การต่ออายุ) และเห็นให้ควรแก้ไขเสริมชายคาเพิ่มเติมบางส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากเปิดมานานกว่าสิบปี