-บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

ทต.โป่งสนองนโยบายพัฒนาเมืองสะอาด กำจัดผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่31 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ภายใต้โครงการจัดทำภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โยธาธิการและฝังเมืองจังหวัดชลบุรี เจ้าพนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำมาบประชัน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปริมาณความจุ 16.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดพื้นที่ตำบลโป่ง และตำบลหนองปรือ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานชลบุรี ปัจจุบันบริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน มีประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาทำกิจกรรมออกกำลังกาย ทั้งการวิ่งและปั่นจักรยานในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก รวมถึงการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมาบประชัน มีผักตบชวาและวัชพืชน้ำเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม เทศบาลตำบลโป่ง จึงได้จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำมาบประชันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะกับการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโป่ง รวมถึงสนองตอบต่อนโยบายพัฒนาเมืองสะอาดของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สำหรับผักตบชวาที่จัดเก็บในวันนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้มีความประสงค์จะนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการต่างๆ ส่วนที่เหลือก็นำไปกำจัดทิ้งต่อไป.