วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่นสาธารณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.หนองปรือ ผ่านฉลุย 8 โครงการ ประจำไตรมาส 2/2567 วงเงินรวมกว่า 5.83 แสนบาท

ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพร่วมในการประชุมพิจารณาโครงการ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 จำนวน 8 โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2567 พบว่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลบักประกันสุขภาพ 8 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ งบประมาณ 33,900 บาท

2.โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ส่งสุขภาพดีสู่ชุมชน งบประมาณ 240,200 บาท

3.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านกระทบทวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง งบประมาณ 27,200 บาท

4.โครงการคนรักสุขภาพหนองหิน งบประมาณ 45,200 บาท

5,โรงการอาสาสมัครดูแลคนพิการที่บ้านอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ 178,130 บาท

6.โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ (กีฬาเปตอง) งบประมาณ 18,800 บาท

7.โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ (กีฬาวอลเล่ย์บอล) งบประมาณ 19,515 บาท

8.โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมเยาวชน ( กีฬาฟุตซอล) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ งบประมาณ 20,760 บาท

รวมงบประมาณในการสนับสนุนจากกกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือทั้งสิ้น 583,505 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกับไปทีละโครงการ พร้อมขอมติจากที่ประชุม หากพบว่าโครงการใดผ่านการพิจารณาก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณได้ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2566 นี้