วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+การเมือง

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยประกาศ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ แทน “จรัญ ประกอบธรรม” ที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2562

ตามที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นั้น ต่อมา นายณรงค์ฤทธิ์ ประสิทธินาค ปลัดแทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากอำเภอบางละมุง ได้ประกาศคำวินิจฉัยการพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยของนายจรัญ ประกอบธรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.50 จึงต้องมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จะเปิดรับสมัครผู้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ในระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี, ใบรับรองแพทย์, หลักฐานการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรูปถ่ายขนาด กว้าง 8.5×13.5 เซนติเมตร จำนวน 10 รูป เพื่อใช้ในการประกอบการรับสมัคร

อย่างไรก็ตามในส่วนของความพร้อมการเลือกตั้ง ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กกต.จังหวัดแล้ว ตอนนี้อยู่ในกระบวนการในการเตรียมการรับสมัคร เตรียมการจัดตั้ง การเตรียมหน่วยเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ และจะมีการกำหนดกรรมการประจำหน่วย เพื่อให้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับ นายจรัญ ประกอบธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ เมื่อช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยสามารถเอาชนะ นายมานพ ประกอบธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยหลายสมัย ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ถือได้ว่าเป็นศึกสายเลือดก็ว่าได้ และเริ่มรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจะครบวาระในวันที่ 27 มีนาคม 2568 ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง 1 ปี

แต่ต่อมาถูกร้องเรียนไปยัง กกต.ว่านายจรัญ ประกอบธรรม เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2560 มาตรา 50(10) และถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567