-จิตอาสาชุมชน

เจ้าหน้าที่ก.เกษตรฯ ชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดวัชพืชและผักตบชวา

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (15 พฤศจิกายน 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน Kick off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพันเอก ประเสริฐ ใจกล้า รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 14 ผู้กำกับ สภ.หนองขาม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดชลบุรี และจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และการจัดทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จึงได้จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสาพัฒนา ให้กับบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนจิตอาสา พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค้อ มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน อีกด้วย.