วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ไทยจัดประชุมสมาชิก ITTO เพื่อการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน

ที่ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
(13 พฤศจิกายน 2566) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization) กว่า 75 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศครั้งที่ 59 (59th Session of the International Tropical Timber Council: ITTC59) ซึ่งกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม ITTC59 ระหว่างวันที่ 13-17พฤศจิกายน 2566

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย แสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ในการจัดการทรัพยากรปาไม้ของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมป่าไม้

สำหรับ ITO ที่มีสมาชิก 75 ประเทศ และมีมูลค่าการตลาดของไม้เขตร้อนถึงร้อยละ 90 ของโลก และเป็นพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม้ของโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ จาก ITTO มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ โครงการฟื้นฟูด้านป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ โครงการจัดการผืนป่าอนุรักษ์สามเหลี่ยมมรกต เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากลายทางชีวภาพข้ามเขตแดนระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และลาว โครงการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ที่มีคุณภาพโดยโครงการไม้สัก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการที่ยั่งยืนของป่าไม้สักและห่วงโซ่อุปทานไม้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกไม้สักและไม้มีค่าชนิดอื่นๆในเขตร้อน

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากการประชุมสภาไม้เขตร้อน ครั้งที่ 59 แล้ว กรมป่าไม้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ ครอบคลุมระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย ครอบคลุมการจัดการสวนป่าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody:CoC) ด่านป่าไม้ และการนำเข้า – ส่งออก ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทย ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุ่นเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ BCG Model อีกด้วย.