-บริหารท้องถิ่น

ผวจ.ชลบุรีเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ทม.หนองปรือ พร้อมให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service

ที่อาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ( 25 ตุลาคม 2566) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมต้อนรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงที่ในวันนี้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นวันแรก อาทิ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนวันแรก โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดบริการจัดทำบัตรประชาชนเทศบาลเมืองหนองปรือ

หลังได้เวลา นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประธานในพิธี เนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร จึงเสนอขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือขึ้น โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงหมดไทย ได้อนุมัติจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 และได้เปิดให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎรมาถึงปัจจุบัน และเมื่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปิดบริการจัดทำบัตรประชาชนของเทศบาล เพื่อเป็นแนวทางให้เทศบาลที่มีความพร้อมและมีความประสงค์ขอเปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เสนอเรื่องงบให้กรมการปกครองพิจารณา

เทศบาลเมืองหนองปรือได้เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ระบบบัตรคิว และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำบัตรประชาชน และจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการฝึกปฏิบัติงานบัตรประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปรือได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ มีความพร้อมในการให้บริการจัดทำบัตรประชาชน และดำเนินการเปิดระบบเชื่อมโยงการจัดทำบัตรให้กับสำนักทะเบียน รวมทั้งจัดสรรวัสดุตัวบัตร วัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และยังเป็นการสอดคล้องนโยบายบริการประชาชนแบบ one stop service มุ่งหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาล

หลังได้เวลาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันกดแพรคลุมป้าย เปิดบริการทำบัตรประชาชนอย่างเป็นทางการ จากนั้นนายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้ทดลองทำบัตรประชาชน เป็นปฐมฤกษ์ คนแรกของระบบ ใช้เวลาทำประมาณ 10 นาที ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จะร่วมส่งมอบบัตรประชาชนอย่างเป็นทางการ