-กองทัพเรือประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วางพวงมาลัยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี

จากนั้น ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยนาวาเอกหญิง รัญญา เชยดี รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล และในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระองค์ โดยถือเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา นำสิริสุขแก่ประชา และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการปฏิบัติดี สร้างสรรค์คุณปะโยชน์ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพพยาบาล

พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอให้เราร่วมใจกันตั้งปณิธานที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความกล้าหาญ อดทน ซื่อสัตย์และมีเมตตากรุณา เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน พร้อมกับเป็นประธานมอบรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม “คนดีศรีดอกปีบ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” ให้กับบุคคลากรและพนักงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย โล่รางวัล พยาบาลผู้มีคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สาขาเกียรติคุณพิเศษ ได้แก่ พล.ร.ต.หญิง อำไพวัลย์ สวยสม โล่รางวัล พยาบาลผู้มีคุณูปการ แก่องค์กรพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สาขาเกียรติคุณ ได้แก่ น.อ.หญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ เกียรติบัตรพยาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น สาขาสนับสนุนบริการทางการพยาบาลพิเศษ ได้แก่ น.อ.หญิง กมลลักษณ์ โสธนะ กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 1 มอบโล่รางวัลสาขาสนับสนุนบริการทางการพยาบาล 2 รางวัล มอบโล่รางวัลสาขาบริการทางการพยาบาล 3 รางวัล และมอบเกียรติบัตร จำนวน 23 รางวัล

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยังได้กล่าวชื่นชม และยินดีกับบุคลากรพยาบาล และพนักงานทุกคนที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม “คนดี ศรีดอกปีบ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” และหวังว่าทุกท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติตน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ต่อไป

ทั้งนี้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติ คือ “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย