-ข่าวแดนใต้

ผบ.ทบ.ย้ำการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา&นำความสันติสุขสู่พื้นที่ จชต. คือหน้าที่สำคัญของกองทัพบก

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อไม่นานนี้ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกองทัพบก โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมผู้บังคับบัญชากำลังพลร่วมให้การต้อนรับ เมื่อผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ เดินทางถึงยังค่ายสิรินธร ได้นำคณะฯ ผู้บังคับบัญชาเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ศาลาวงกลมประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อขอพร ขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอวยพรให้เกิดความสงบสุขแก่กำลังพล ครอบครัว และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกและคณะฯ ได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวและแนวโน้ม ภารกิจ การจัดและการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567 พร้อมรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ จากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รายงานสถานการณ์ภาพรวมและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ระบุถึงสถานการณ์ภาพรวมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า กลุ่มผู้ก่อเหตรุนแรงยังคงพยายามก่อเหตุทุกรูปแบบ เพื่อลดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐและรุกทางการเมือง หวังให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสังคมตลอดเวลา อีกทั้งยังตอบโต้การปฏิบัติการทางทหารเชิงรุก มุ่งก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก เพื่อแสดงศักยภาพ แต่บางครั้งก็กระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอ ระบบสาธารณูปโภคหวังลวงเจ้าหน้าที่เข้าในพื้นที่เพื่อก่อเหตุซ้ำ พร้อมย้ำว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 2 ห้วงปี 2566 – 2570 และกรอบแนวทางการปฏิบัติปี 2566 คือ งานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน มาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ทุกภาคส่วนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในทุกมิติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ตรงความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนการสกัดกั้นตามแนวชายแดนมอบหมายให้กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย จัดกำลังลาดตระเวนพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ เพ่งเล็งช่องทางท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย ยืนยันมีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ต่อไป

โอกาสนี้ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ย้ำว่า ในส่วนของชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต.) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดความไว้วางใจ เกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้องบูรณาการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องกำกับดูแล ให้คำแนะนำ ฝึกฝนให้เขามีขีดความสามารถ ทั้งในเรื่องความคิด เรื่องการติดต่อสื่อสาร ให้มีความพร้อมรับมือ ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ เพื่อดูแลตัวเอง รักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้การพึ่งพาตนเอง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ มีมาตรการชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันฐาน และกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการสูญเสีย พร้อมย้ำว่าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ คือหน้าที่สำคัญของกองทัพบก ซึ่งประกอบด้วย กำลังทหาร ตำรวจและกองทัพอื่นๆ ตลอดจนทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันบูรณาการทำงานนำความหวังของคนไทยทั้งชาติ ที่อยากเห็นประชาชนในพื้นเกิดความสงบสุข ร่มเย็น กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องใส่ใจดูแลกำกับลูกน้องให้ดี เพราะเป็นกำลังหลักเพื่อสร้างขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อให้เกิดความสันติสุข