วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

กาชาดชลบุรี มอบห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด

ชลบุรี (25 กันยายน 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบห้องสมุด “รวมใจชล” ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายศรายุทธ์ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ภาคเอกชน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด ร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางไปตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ได้รับทราบปัญหาในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนหลายแห่ง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา การเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียน จึงได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาการอ่านออก เขียนได้ โดยในได้มอบห้องสมุด “รวมใจชล” ให้โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด อำเภอเกาะจันทร์

สำหรับห้องสมุด นับเป็นหัวใจที่สำคัญของสถานศึกษา ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า ให้เป็นผู้รอบรู้ในวิทยาการ เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ นั้น จำเป็นต้องพึ่งพาห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง ห้องสมุด เป็นปัจจัยสำคัญสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความมีมาตรฐานด้านการศึกษา ทั้งยังเป็นสถานที่ ที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอีกด้วย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ที่ทุกคนได้รับรู้ว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรม ในระดับแถวหน้าของประเทศไทย แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่มีการเข้าถึงของการศึกษา จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดทำห้องสมุด “รวมใจชล” ขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ต่อไป

สำหรับการดำเนินการห้องสมุด “รวมใจชล” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอำเภอเกาะจันทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.