-ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

อพท.3จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ที่โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา พัทยา (29 ส.ค.2566) ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)(อพท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นางสาวอโณมา วงศ์ใหญ่ ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นต้น

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 กล่าวว่า สำนักงานอพท. 3 ได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรมสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เป้าหมายเพื่อให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปรับภาพลักษณ์ เพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง เพิ่มรายได้ และกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวรอง มีทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มีการจัดการบริหารอย่างยั่งยืนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งหมด 69 โครงการ งบประมาณ 5,193,450,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566 – 2570) แล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ.2566-2570) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน