+ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านป่าคา กำแพงเพชร

กำแพงเพชร (7 กุมภาพันธ์ 2563) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ จำนวน 300 ชุด โอกาสนี้ได้พบปะเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านป่าคา บ้านโละโคะ และบ้านป่าหมาก เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ

ต่อมา รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ปลูกพืชผักเมืองหนาวหลากหลายชนิดทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ผักกาดขาวใหญ่ คะน้าฮ่องเต้ ฟักทองญี่ปุ่น ซาโยเต้ สตอเบอรี่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ซึ่งพืชที่ให้ผลผลิตที่ดีคือ ซาโยเต้ ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 96 กิโลกรัม/ไร่ และกาแฟ ผลผลิตของเกษตรกรเป็นที่ยอมรับถึงความปลอดภัยจากสารเคมี จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านป่าคา มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ย เดือนละสองหมื่นบาทต่อครัวเรือน พอเพียงต่อการดำรงชีพ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้ปัญหายาเสพติด และการบุกรุกพื้นที่ป่าลดน้อยลง โดยในช่วงปี 2559-2562 พบว่าไม่มีการบุกรุกพื้นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ และโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริบ้านป่าคา จนกลายเป็นผื่นป่าที่มีความสมบูรณ์ ส่งผลให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการทำเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้กับราษฎร ชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาและหมู่บ้านบริวาร

ต่อมา เยี่ยมชมแปลงเกษตรตัวอย่างของนายจักรพงษ์ ม้าเจริญตระกุล หนึ่งในเกษตรกรที่นำความรู้จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา มาทำการเกษตรแบบผสมผสานประสบผลสำเร็จเมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผ่านมามีรายได้จากจำหน่ายกาแฟ และพืชผักเมืองหนาว กว่าหนึ่งแสนบาท

จากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราดำริบ้านป่าคาในการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและในพื้นที่โครงการฯ ชึ่งกรมลประทานจะวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยสร้างฝายเพิ่มเติม เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ ต่อไป