วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนบริหารท้องถิ่นพัฒนาชุมชน

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำเสนอแผนทางการส่งเสริม “เมืองเดินได้เข็นดี” เพิ่มการข้าถึงและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ศาลาว่าการเมืองพัทยา:ที่ห้องประชุม 131 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิจารณาแนวทางการส่งเสริม “เมืองเดินได้เข็นดี” ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มการข้าถึงและส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา ซึ่งมีนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการและรองเลขาธิการ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำเสนอรูปแบบ

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในฐานะเป็นองค์กรชั้นนำด้านคนพิการระดับสากล มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่า ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับดีมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ บริการจัดหางาน รณรงค์ด้านการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ เปิดให้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการ บริการของมูลนิธิฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากคนพิการ ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ https//www.mahatai.org

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาเมืองที่รถยนต์เป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม เมืองเดินได้เข็นดี ในย่านใจกลางเมืองของเมืองหลักของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเมือง เพื่อเชิญชวนให้รัฐบาลแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแเผนและดำเนินการนำร่องเมืองเดินได้เข็นดี วันนี้ทางมูลนิธิน จึงเข้าพบคณะผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อนำเสนอแผนทางการส่งเสริม “เมืองเดินได้เข็นดี” เพื่อสร้างพื้นที่เมืองที่ไม่ทิ้งใคร มีสีสันทางด้านเศรษฐกิจและยั่งยืน

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว พร้อมรับทราบแนวทางเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำตามแผนดังกล่าวต่อไป.