+ชุมชน

ผวจ.ชลบุรี เปิดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่นอำเภอบางละมุง

ที่ แปลงนาบ้านหนองเกตุใหญ่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น อำเภอบางละมุง โดยมีนายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

จากการที่จังหวัดชลบุรี จัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World soil day) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพทำนา ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ต่อไป