-ศาสนา/วัฒนธรรม

วัดเครือศรัทธาธรรมจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา-รับตราตั้งและพัดยศ-พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ “พระอธิการธนาพงศ์ เตชธมโม”

ที่อุโบสถวัดเครือศรัทธาธรรม (ชากค้อ) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลา19.00 น.วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฉลองสมณศักดิ์ตราตั้งพัดยศ เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายอโณทัย เจริญสันติสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา อ่านสารตราตั้ง เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการธนาพงศ์ เตชธมโม เจ้าอาวาสวัดเครือศรัทธาธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูศรัทธาสีลคุณ”

ท่ามกลางคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอศรีราชา นักการเมืองท้องถิ่นและสาธุชนจำนวนมากร่วมพิธี อาทิ นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา นายสุริยะ เสื้อชื้น สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นางจามจุรี ฉิมชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ฯลฯ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก มติในที่ประชุมสงฆ์ในการที่จะดูแลบำรุงรักษาศาสนา และเผยแพร่ศาสนาให้กับประชาชน ให้เป็นไปได้ด้วยดี และถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งในครั้งนี้