ชมรมผู้จัดการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

ที่ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน นายชาติชาย ภูมรินทร์ รองผู้ว่าการ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 เป็นประธานส่งมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ในฐานะประธานชมรมผู้จัดการและสมาชิกชมรมผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ และสมาชิกชมรมผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม โดยมี นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน คณะครู และนักเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด

นายชาติชาย ภูมรินทร์ รองผู้ว่าการ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 กล่าวว่า โครงการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ บริษัทสามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน) โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ เพื่อจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง จึงได้จัดทำโครงการมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด และอุปกรณ์กีฬาอีกจำนวนหนึ่ง ด้วยเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของเยาวชนไทยให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมให้เยาวชนไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

สำหรับโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 484 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 31 คน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้งบประมาณสนับสนุนในส่วนภาครัฐบาล จำนวนไม่มากนัก ตามจำนวนของนักเรียนแต่ทางโรงเรียนพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียบกัน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีมูลนิธิบ้านเอื้ออารี และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ส่งนักเรียนเข้ามาเรียนร่วมกับโรงเรียน จำนวนกว่า 50 คน นักเรียนบางส่วนได้จบการศึกษาไปแล้ว บางส่วนยังศึกษาอยู่ ในทุกปีการศึกษา ทั้ง 2 มูลนิธิจะส่งนักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเป็นประจำ

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง อีกจำนวนหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา