กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ร่วมกับนิด้าจัดประชุมภาคีเครือข่ายFCN ภาคตะวันออกหารือแผนแก้ปัญหาข่าวบิดเบือน-เฟคนิวส์

ที่โรงแรมไซมิส โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี (24 ม.ค.2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมนิด้าจัดให้มีการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการทำงานภาคีตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแผนงานบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network) ภาคตะวันออก เนื่องจากปัจจุบันสื่อประเภทออนไลน์มีปัญหาอย่างมากในการนำเสนอข้อมูลหรือข่าวในลักษณะข่าวลวง ข่าวบิดเบือน หรือข่าวประเภทเฟคนิวส์ สร้างความเสียหายทางข้อมูลและหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ จนตกเป็นเหยื่อที่เสียทั้งเงินและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวและเนื้อหาในระบบออนไลน์ที่เป็นข่าวลวง บิดเบือน และเฟคนิวส์ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจ โดยหารือการแก้ไขทั้งแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อหาความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรู้เท่าทันข่าวสารอย่างถูกต้อง

​ในกิจกรรมนี้มี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ทีมที่ปรึกษา และ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล ผู้ดำเนินการอภิปราย ร่วมดำเนินการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มวิชาการ กลุ่มสื่อ กลุ่มประชาชน กลุ่มภาคี และกลุ่มสมาคม รับฟังข้อคิดเห็นและตอบคำถามในประเด็นต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลของแต่ละภูมิภาค ประกอบเป็นความรู้เพื่อดำเนินแนวทางการพัฒนาสื่อไทยต่อไป.