+การศึกษาชุมชน

ประถมศึกษาชลบุรี เขต1 จัดงานวันครูประจำปี 2566

ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (16 มกราคม 2566) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2566 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวนิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 คณะข้าราชการครู 3 อำเภอ บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ

วันครูเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบรวมคุณครูในสังกัดมาเป็นสมาชิกคุรุสภา สมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญในวันครู ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

นางสาวนิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันครูเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดขึ้น ครั้งที่ 67 มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ดูแล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่ ร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง

ในช่วงเช้า เป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 59 รูป การประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ตลอดจนการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันกีฬา ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบรี โดยใช้ชื่อว่า “สานสัมพันธ์ น้องพี่ ชลบุรี เขต1”

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ครู คือบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคม เพราะครูคือผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ครูต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในขณะที่ต้องเผชิญกับสภาวะโรคอุบัติใหม่ ครูต้องสร้างแรงจูงใจ ทำห้องเรียนให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นตนแบบของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบแต่คุณงามความดี อีกด้วย

สำหรับวันครูปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดี เป็นมงคลที่เราได้ทำบุญตักบาตร ทำพิธีบูชาบูรพาจารย์ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการให้ขวัญกำลังใจ ปลุกจิตวิญญาณของความเป็นครู พร้อมทั้งขยายผลความดีในความเป็นครูที่ดีต่อไป