พาณิชย์ชลบุรีคุมเข้มลุยสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องชั่ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566

ที่บริเวณตลาดใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) เทศบาลเมืองชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นำโดย นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นางสาวเข็มทราย ระหาญนอก ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) นายฉัตรมงคล หอมเลิศนลิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข นางศิวพร กรมขันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และพันโทโสพณ วิริยะเกียรติ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง (ท.) เดินทางมาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องชั่ง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

ทั้งนี้ การจําหน่ายสินค้าให้แสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้า โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น บนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนังหรือวัตถุอื่น และแสดงไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการให้ถูกต้อง ชัดเจน เปิดเผย พร้อมทั้งจําหน่ายให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ เป็นความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และสำหรับการตรวจเครื่องชั่งหากถูกต้องเที่ยงตรงได้มาตรฐานจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรอง เพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานแล้ว

ส่วนเครื่องชั่งที่ชำรุดจากการใช้งานและมีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จะยึดเพื่อรอทำลายตามขั้นตอนต่อไป หากพบเครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อเอารัดเอาเปรียบด้านน้ำหนัก ซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท

หากผู้ใดพบการกระทําผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569