สนง.เลขาฯ วุฒิสภาจัดอบรมเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก

ที่ห้องประชุมโรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) โดยมีตัวแทน อปท. ผู้ปกครองท้องถิ่น ตัวแทนสถานศึกษา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเผยแพร่ขยายผลยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเองต่อไป

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวัน 21-23 ธ.ค.65 มีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน วัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ระบบงานรัฐสภา รัฐสภาของประชาชน บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย

การนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย คุณธรรมกับผู้นำนักประชาธิปไตย การใช้สื่อยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางการต่อยอดขยายผลของเครือข่ายวุฒิสภา โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา