นอภ.บางละมุงสั่งคุมเข้มการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคใบด่าง

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง ฯลฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีพิธีมอบเกียรติบัตรตำบลที่ผ่านการรับรองตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองปรือ (เทศบาลเมืองหนองปรือ), ตำบลบางละมุง, ตำบลเขาไม้แก้ว และตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีสมาชิกกลุ่มก้าวท้าใจมากที่สุด 20 อันดันแรก เขตสุขภาพที่ 6 ในกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ท้าโรงเรียน ก้าวไปด้วยกัน” ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

ส่วนประเด็นที่ประชุม มีข้อราชการเร่งด่วน เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ด้วยอำเภอบางละมุง ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง อันจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดชลบุรี จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า และบริการจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อ การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โดยกำหนดให้ผู้ที่จะขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง เข้ามาหรือออกจากท้องที่จังหวัดชลบุรี ต้องขออนุญาตทุกครั้ง

พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://alien13febrenewal.doe.go.th ก่อนวันที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 398 057, 064 197 1778 และ 096 954 0060