คณะอนุกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.บางละมุง พิจารณางบสนับสนุนปี 2566 โครงการ4ประเภท วงเงิน 8.7 แสนบาท

ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ในฐานะประธานอนุกรรมการกองกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางละมุง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางละมุง ครั้งที่1/2566 โดยมีกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางละมุง เข้าร่วมในการประชุม

สำหรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพของประชาชน โดยประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบไปด้วย การเข้าถึงการจัดการบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น ประชาชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการจัดการสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทหรือปัจจัยของพื้นที่ เกิดความมั่นใจในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกกลุ่มวัย

ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองกองทุนที่ขอรับการสนับสนุนประจำปี 2566 จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 874,120 บาท แยกออกเป็น

ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 230,125 บาท ประกอบไปด้วย 1.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า 39,300 บาท 2.กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 36,600 บาท 3.กิจกรรม อสม.แนวใหม่ ใส่ใจสุขภาพช่องปาก 44,225 บาท และ 4.กิจกรรมตรวจประเมินคัดกรอง แก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุ 110,000 บาท

ประเภทที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่ม หรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 446,950 บาท ประกอบไปด้วย 1.การส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยสไตล์ ส.ว งบประมาณ 45,700 บาท โดยชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านชายทะเล 2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนด้วยการออกกำลังกาย งบประมาณ 58,850 บาท โดยชุมชนบ้านชายทะเล 3.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายถูกใจห่างไกลจากโรคเบาหวานความดัน งบประมาณ 46,100 บาท โดย ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านหนองเกตุน้อย 4.กิจกรรมสตรีสดใสเริ่มใส่ใจวัยทอง งบประมาณ 28,800 บาท โดยศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านเนินทราย 5.กิจกรรมสตรีสตรอง งบประมาณ 53,300 บาท โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางละมุง 6.กิจกรรมสิ่งแวดล้อมชีวีสมบูรณ์เพิ่มพูนคุณภาพ จำนวนเงิน 71,800 บาท โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Zero Waste Banglamung 7.กิจกรรมกินทอด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ งบประมาณ 17,140 บาท โดยศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน 8.กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 73,600 บาท โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง และ 9. กิจกรรมส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร งบประมาณ 68,800 บาท โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง

ประเภทที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์อื่นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน มี 3 โครงการ จำนวนเงินประมาณ 56,200 บาท ประกอบไปด้วย1.กิจกรรมผู้สูงวัยห่างไกลปวดเมื่อยและเสี่ยงล้ม จำนวน 10,600 บาท โดยกลุ่มสวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง 2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จำนวน 32,500 บาท โดยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และ 3.กิจกรรมสูงวัยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ จำนวน 13,100 บาท โดยศูนย์บริการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

ประเภทที่ 4 กิจกรรมบริหารกองทุน / พัฒนาศักยภาพกรรมการ ในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้จ่ายในปี พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 140,845 บาท โดยอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

ในส่วนของการพิจารณาในครั้งนี้ ฝ่ายอนุกรรมการจะได้สรุปผลการพิจารณาส่งต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ เพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนแก่กลุ่มต่างๆ คาดไม่เกินเดือนมกราคม 2566 ทุกกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเดินหน้าโครงการได้ตามลำดับ.