ชลบุรีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม-บุคคล/องค์กรต้นแบบส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทย

ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (18 พฤศจิกายน 2565) นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย โดยการคัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและบุคคล จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

📌โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 ราย

📌โครงการคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 จำนวน 113 ราย ได้แก่ องค์กรต้นแบบด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ จำนวน 30 ราย บุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ จำนวน 43 ราย องค์กรรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองฯ จำนวน 17 ราย และบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ จำนวน 40 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามหลายอย่าง เช่น ภาษา การแต่งกาย ศิลปะ การแสดง และดนตรี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นคนไทย แต่สภาพสังคมไทยปัจจุบัน มีความเจริญเติบโตทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมทั้งกระแสวัฒนธรรมต่างชาติได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และค่านิยมของผู้คนในสังคมไทย และคนสมัยใหม่มีความสนใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยลดน้อยลง

ดังนั้น การจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแต่งกายด้วยผ้าไทย ถือเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง เป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยและสร้างรายได้ให้ชุมชน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม และสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่งหลัง โดยทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ถือว่าเป็นองค์กรหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ประชาชน ผู้นำ หรือหน่วยงานทุกภาคส่วน ถือเป็นกำลังสำคัญ และเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของจังหวัดชลบุรี ต่อไป

อธิบดี บุญชารี รายงาน