รพ.ชลบุรี จัดงาน “มหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ 2565” ขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์

ที่ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี (17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี” ประจำปี 2565 และโอกาสที่โรงพยาบาลชลบุรี ครบรอบ 103 ปี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นานแพทย์อภิรัตน์ กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี คณะผู้บริหารในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 6 วิทยากร บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขกว่า 400 คนเข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสู่เวทีสาธารณะ นำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการสาธารณสุขของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในวงการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เอื้อต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในอนาคต

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการสู่เวทีสาธารณะ ประกวดงานวิจัย เปิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ส่งเสริมบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจ คัดกรอง วินิจฉัยโรค สู่การปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น.