รองฯ มาโนช แจงกลางสภาฯ เหตุปรับปรุงทางเท้า-เสาไฟถนนพัทยากลาง เสร็จล่าช้า อ้างคำสั่งรบ.ส่งผลต่อสัญญาจ้าง

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ที่มี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 ได้ตั้งกระทู้ถามสด ฝ่ายบริหารถึงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยากลาง งบประมาณค่าก่อสร้าง 27,980,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ที่มีทัศนียภาพไม่น่ามองและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะคนพิการ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทางเดินฟุตปาธสาธารณะได้

อีกทั้งปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หลายจุด ตามกำหนดสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 รวม 240 วัน แม้จะมีการขยายเวลาการก่อสร้าง หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ไปแล้วก็ตาม

ด้าน นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ชี้แจ้งกระทู้ซักถามว่า โครงการปรับปรุงทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพัทยากลาง นั้น ยอมรับว่าเป็นโครงการที่ล่าช้าเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ได้ผู้รับจ้าง การเข้าดำเนินการก็ล่าช้า อีกทั้งยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้รับจ้างได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลในการขยายสัญญาจ้าง ทำให้ปัจจุบันสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวยังไม่หมด ซึ่งหลายโครงการในเมืองพัทยาได้รับการช่วยเหลือของภาครัฐ ในการช่วยเหลือผู้รับจ้าง อีกทั้งปัจจุบันพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยกเลิกไปแล้ว แต่สัญญาจ้างยังคงเดินหน้าต่อไป เมืองพัทยาไม่สามารถเรียกค่าปรับจ้างผู้รับจ้างได้แม้การดำเนินการจะล่าช้า

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการติดตามสั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งปูทางเท้าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งการดำเนินการโครงการถนนพัทยากลาง ยังประสบปัญหาในเรื่องของผู้ประกอบการร้านค้ามีการทำหลังคากันสาดล้ำยื่นออกมาเกินทางเท้าสาธารณะ ทำให้การติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเกิดอุปสรรค ซึ่งจากการแจ้งไปยังผู้ประกอบการที่รุกล้ำ บางรายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ก็มีบางรายที่ไม่ให้ความร่วมมือ จึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผังเมือง บังคับใช้กฎหมาย ทำให้ปัญหาการรุกล้ำของผู้ประกอบการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โครงการล่าช้าออกไป