-ข่าวแดนใต้

ปชส.ยะลา เดินหน้าสร้าง“เยาวชนดี สังคมไทยดี” เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ที่ห้องภรณ์นิเวศน์ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่23มค.25163 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอบรม “เครือข่ายเยาวชนดี สังคมไทยดี ”ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ “พลังแห่งปัญญา ปลูกรัก เยาวชนยะลา เก่ง ดี มีคุณธรรม ยุค 4.0”

            นายดนัย บาเหมสะอิ ปชส.จ.ยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความแตกต่าง โดยใช้ความตระหนักรู้ ยึดหลักแนวทางสันติ และ การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ ในการดำเนินชีวิต นำพาจังหวัดยะลาสู่ความสันติสุขได้อย่างแท้จริง

            ปชส.จ.ยะลา ยังกล่าวด้วยว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นพลังบริสุทธ์ และสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน หัวใจสำคัญอยู่ที่ เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสทางด้านการศึกษาที่เท่าเทียม มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีพ มีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูล ชี้แนะแนวทางที่ดีและถูกต้อง ร่วมกันสร้างสังคมที่บ่มเพาะด้วยภูมิปัญญา

            ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ในกระบวนกรที่สรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมงาน OCN Thailand นำโดยนายจิระวัฒน์ แซ่อ๋อง ประธานเครือข่ายสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ พร้อมด้วยทีมงานมาเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา