กองทุนรวมเพื่อพัฒนาและสวัสดิการชุมชน ทม.หนองปรือ มอบเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 21 ราย

ที่ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนรวมเพื่อพัฒนาและสวัสดิการชุมชนที่ได้รับเงินค่าสวัสดิการตามเงื่อนไข ประกอบไปด้วยสวัสดิการการเกิด เมื่อสมาชิกกองทุนคลอดบุตร จะจ่ายเงินขวัญถุงแก่เด็กเกิดใหม่ 500 บาท ต่อเด็ก 1 คน และจ่ายแก่มารดา 500 บาท สวัสดิการจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โดยแพทย์จะต้องลงความเห็นให้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น สมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือตามห้วงเวลา อาทิ นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เกิน 4 คืนรับเงิน 500 บาท นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 5 คืนต่อเนื่องกัน รับสวัสดิการเพิ่มอีก 500 บาท ทั้งนี้ทางกองทุนจะจ่ายให้สมาชิกรายเดียวไม่เกินปีละ 2,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการผู้เสียชีวิต โดยผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ตามระยะเวลาในการออม

สำหรับการมอบเงินสวัสดิการฯ ในครั้งนี้ มีสมาชิกกองทุนยื่นหลักฐานเอกสารขอรับเงินสวัสดิการ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย รวมเป็นเงิน19,000 บาท และมีสมาชิกกองทุนที่ขอรับเงินสวัสดิการเดินทางมารับมอบเงินครบทุกราย .