-ชุมชนพัฒนาสังคม

พก.พม.จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำกิจกรรมสร้างสุขเพื่อคนพิการ @พลูตาหลวง

ชลบุรี (9 กันยายน 2565) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสุขเพื่อคนพิการ ในรูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสะถิระ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายกัณฑ์พงษ์ สุวรรณประทุมเลิศ ปลัดอาวุโส อําเภอสัตหีบรักษาการแทนนายอําเภอสัตหีบ นายแพทย์ชีวิน ประพันธ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอมตะ ใคร่ครวญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลูตาหลวง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผนึกกําลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมสร้างสุข เพื่อคนพิการ ในรูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อคนพิการเข้าถึงสิทธิและบริการ สวัสดิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวครบวงจร (One Stop Service)”

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เล็งเห็นความสําคัญและถือเป็นโอกาสอันดีของคนพิการ ที่สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการการช่วยเหลืออื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วรวมถึงลดโอกาส ที่จะตกหล่นจากระบบการขึ้นทะเบียนคนพิการ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเปราะบาง และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิ บริการและสวัสดิการของคนพิการต่อไป

สำหรับการจัดงานในวันนี้หวังว่าคนพิการ ผู้ดูแล จะได้รับความสะดวกสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างรวดเร็ว และรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งในงานวันนี้สามารถรับบริการทุกประเด็นได้แบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การจ้างงานคนพิการในสถาน ประกอบการ รวมถึงการสาธิต การจําหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมพลังคนพิการและกลุ่มเปราะบางได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย