เมืองพัทยาอบรมเตรียมความพร้อม-ฝึกอาชีพผู้สูงวัย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (10พ.ค.2565) ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น” พร้อมด้วย นางพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคมเมือง พัทยา และผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ สิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน ในด้านต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การจัดโครงการดังกล่าวแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. กิจกรรมอบรม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และ 2. กิจกรรมการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ โดยการพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในเขตเมืองพัทยาเข้าร่วมอบรมจํานวนมาก.