-บริหารท้องถิ่น

อำเภอบางละมุงมอบนโยบายหน่วยงานรัฐ-อปท.สอดส่องลัทธิความเชื่อที่ผิดแปลก รวมถึงคุมเข้มการใช้กัญชา-กัญชง

ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (6 ก.ย.2565) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบางละมุง

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า อำเภอบางละมุง ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า ในที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงกรณีกลุ่มบุคคลที่มีลัทธิความเชื่อบางประการที่ผิดแปลกไปจากมาตรฐานทางสังคมทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล พร้อมทั้งเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ รวมไปถึงผู้ปกครองท้องที่ทุกระดับ ต้องสดับรับฟังข่าวสารอย่างหูตากว้างไกล ตลอดจนรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนทุกเรื่อง อาทิ ยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติภัย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การหลอกลวงประชาชน ฯลฯ ให้เป็นไปตามผลการทำงานจริง เพื่อให้เป็นไปตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการปรับปรุงและพัฒนาระบบการข่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ตรวจตราสอดส่อง ความเป็นไปในท้องที่ และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ทันที เมื่อมีเหตุด่วน เหตุร้ายหรือสถานการณ์ผิดปกติ

นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม และเรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ รวมทั้งข้อกำหนดประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชา กัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน

รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัด มิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคุมมิให้มีการจ่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา กัญชง และมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง เข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน

ตลอดจนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา หรือกัญชง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักวิชาทางการแพทย์ และโทษภัยที่อาจเกิดขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ หอกระจายข่าวเสียงตามสาย วิทยุชุมชน ที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ และสอดส่องดูแลการปลูกกัญชา หรือกัญชงให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น การจัดการปลูก การใช้กัญชาเป็นพืชสมุนไพร การใช้กัญชาเป็นส่วนผสมของอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

รวมทั้งสอดส่องดูแลห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง เกินมาตรฐานที่กำหนด