-รอบทิศบูรพา

สระแก้วรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดเผา ลดฝุ่น ด้วยเครื่องจักรกล

สระแก้ว (20 ม.ค.2563) นายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การตัดอ้อยสด โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมกับบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด (มหาชน) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านหนองผักหนาม จัดขึ้น ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อย บ้านหนองผักหนามตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่งและช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูการตัดอ้อย เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการตัดอ้อย ด้วยการเผาก่อนตัด ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สร้างปัญหามลภาวะ สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและปริมาณของผลผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่เกษตรสร้างการรับรู้จัดอบรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเผาและประโยชน์ที่จะได้รับจากการไม่เผาในพื้นที่ของเกษตรกร โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อย บ้านหนองผักหนาม เป็นกลุ่มผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของอำเภอวังน้ำเย็น มีปริมาณผลผลิตอ้อยรวมกัน ปีละกว่า 30,000 ไร่ จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน มีแผนการดำเนินการของบประมาณกับรัฐบาลในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในโครงการซื้อรถตัดอ้อยขนาดใหญ่เพื่อทดแทนแรงงานคนในปี 2563 เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถตัดอ้อยขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาด้านแรงงานและส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผาและลดปัญหามลภาวะทางอากาศ

นายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานในภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว การรวมกลุ่มเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มผู้ผลิตอ้อยโรงงานในแต่ละปี มักเกิดปัญหาอยู่เป็นประจำในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน ในการตัดอ้อยการขาดแคลนเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยการตัดอ้อยิส่งผลกระทบทั้งกระบวนการผลิตก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ จากสภาพปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้มีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาพี่น้องเกษตรกรที่เผชิญอยู่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆผ่านศูนย์เรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่กลุ่มที่มีความเข้มแข็งและศักยภาพเพื่อต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลโดยเฉพาะการตัดอ้อยสด ลดการเผา ซึ่งจังหวัดสระแก้ว มีพืชอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีพื้นที่ปลูกกว่า 400,000 ไร่