COVID-19 ชลบุรี 18 สิงหาคม 2565 ไม่แผ่ว ยอดติดเชื้อรวม ATK ยังทะลุ2.1พันราย สูงวัยตายเพิ่ม 2 ศพ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 55 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 2,056 ราย

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย

🪦- รายที่ 1หญิง อายุ 87 ปี โรคหัวใจ ไตวายระยะ 2 /ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 11 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 16 ส.ค. 65

🪦-รายที่ 2 หญิง อายุ 78 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง/ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 1 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 16 ส.ค. 65

ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด 19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

# วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข