สภาเมืองพัทยา อนุมัติงบ 86.28ล้านบาท จ้างเอกชนบริหารจัดการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2568 รวมระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 86,280,000 บาท (แปดสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งตามข้อ 38 แห่งข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา และเมื่อมีรายได้ตามงบประมาณแล้วจึงจะจ่ายได้

ด้วยเกาะล้านเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยา ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีการเพิ่มจำนวนของประชากรจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามาตลอด จึงต้องมีสถานบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ปัจจุบันมีการให้บริการสาธารณสุขครอบคลุม 5 มิติ คือ ด้านการรักษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการให้การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการโครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ในระยะเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2568 เป็นระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ เพื่อดูแลด้านสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มีสุขภาพที่ดี จึงเห็นควรดำเนินการจ้างระยะเวลา 3 ปี เป็นเงินจำนวน 86,280,000 บาท แบ่งออกเป็นปีงบประมาณ 2566เป็นเงิน 28,760,00 บาท ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 28,760,00 บาท และปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 28,760,00 บาท ซึ่งการจัดจ้างดังกล่าว ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้มีการท้วงติงและห่วงใยในเรื่องของการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง จากการประเมินผลการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปี มาเป็นการประเมินผลงานปีต่อปี เพื่อการดูแลรักษาและการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนชาวเกาะล้านและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ อีกทั้งอยากให้มีการจัดเตรียมเรื่องของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยารักษาโรคให้มีความเพียงต่อความต้องการของพื้นเกาะล้าน รองกับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของEEC

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ลงมติเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันฯ โครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ดังกล่าว