-การศึกษาชุมชน

อำเภอบางละมุงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคง เสริมเขี้ยวเล็บกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (16 ส.ค.2565) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 กำหนดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ในการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติในระดับตำบล หมู่บ้าน และเป็นตัวแทนราษฎรในการนำปัญหาความเดือดร้อนในระดับพื้นที่ มาสู่การแก้ปัญหาของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวก ประสานงาน และช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม การเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในตำบลและหมู่บ้าน

ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัตินหน้าที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เข้าร่วม

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย บทบาทและหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง, บทบาทของนายทะเบียนผู้รับแจ้งและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล โดย วิทยากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, และสถานการณ์ปัญหายาเสพติด วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 จะเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติทักษะการใช้อาวุธปืน และทักษะการป้องกันตัว ณ สถานฝึกอบรม สมาคมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการป้องกันตัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี