-ข่าวแดนใต้

“ครูโอ๊ะ” มอบรางวัลนักเรียนค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยะลา (10 ส.ค.2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) ร่วมงานในพิธีปิดและมอบรางวัลนักเรียนค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 พร้อมด้วย นายกมล ปลื้มกมล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ร่วมต้อนรับ ณ อาคารห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาจังหวัด 5 จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ร่วมกันจัดขึ้น

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ที่ยากกว่าข้อสอบในโรงเรียนทั่วไป ได้เรียนวิชาการต่างๆ ในระดับที่ลึกขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆ กับคนอื่นที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาตัวเองได้ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ และเป็นใบเบิกทางสำหรับเข้าโควตามหาวิทยาลัยได้โดยตรง

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ (รมช.ศธ) กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอชื่นชมกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายและได้รับเหรียญรางวัล ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หวังว่าจะได้ต่อยอดพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดและพัฒนาจุดอ่อนของตนเอง อีกทั้งฝึกตนเองให้เป็นคนดีที่ได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆ คนอื่นในค่าย และที่สำคัญขอให้นักเรียนทุกคนแบ่งปันความรู้เป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องๆ ต่อไป พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการศึกษานั้นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคน “เก่ง ดี มีสุข”

ด้านนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ สช. กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวเพื่อปลูกฝังทัศนคติ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยะภาพางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ขณะที่ นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตรงกับวิสัยทัศน์ จังหวัดที่ ด้านคุณภาพชีวิตมั่นคงที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีขีดความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สังคมมีความสันติสุข ชุมชนสามารถบริหารจัดการความสงบ เรียบร้อยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานดำเนินชีวิตจังหวัดยะลา มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐอย่างมีสมรรถนะสูง การพัฒนาจังหวัดได้ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา

ส่วนค่ายที่ 2 ที่จัดขึ้นแบบ On site ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 ณ 3 ศูนย์การอบรม จำแนกออกเป็น ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน วิชาละ 35 คน จาก 26 โรงเรียน ศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิชาเคมี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน จาก 16 โรงเรียน และศูนย์ที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิชาชีววิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน จาก 17 โรงเรียน ประกอบไปด้วยนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนและสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.