COVID-19 ชลบุรี 12 สิงหาคม 2565 พุ่งต่อ ยอดติดเชื้อรวม ATK ทะลุ 2.3 พันราย สูงวัยตายรายวัน 3 ศพ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 67 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 2,244 ราย

ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย

🪦-รายที่ 1ชาย อายุ 74 ปี โรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64
/ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 4 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 10 ส.ค. 65

🪦-รายที่ 2 หญิง อายุ 86 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว /ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 15 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 9 ส.ค. 65

🪦-รายที่ 3 หญิง อายุ 78 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคปอด ไตวาย ระยะ 3 /ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 31 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 11 ส.ค. 65

ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว 2 ราย และปฎิเสธโรคประจำตัว 1 ราย ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 ราย และได้รับวัคซีน 2 เข็ม 1 ราย

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด 19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

# วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข