องคมนตรี”พลากร สุวรรณรัฐ”ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 2546 โดยทรงเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่า ผสมผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และมีพระราชดำริ ให้ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ โดยเน้นการปลูกนางพญาเสือโคร่งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ปัจจุบันสามารถพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูป่าให้มีความสมบูรณ์ ได้ถึง 2,500 ไร่ และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำอีกประมาณ 4,400 ไร่ ส่งผลให้ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้ชมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้กิจกรรมการสร้างป่าสร้างรายได้จากการปลูกกาแฟของชุมชน ทำให้ป่าได้รับการฟื้นฟู ขณะเดียวกันราษฎรได้รับประโยชน์และมีรายได้จากป่า อันเป็นการเกื้อกูลและอำนวยประโยชน์ร่วมกันของคนและป่า ตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังได้ชมขบวนการ วิธีการ ในการป้องกันไฟป่า ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติแนวทางในการป้องกันไฟป่า จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. เพื่อบรรเทาปัญหาไฟป่าได้เป็นอย่างดี

ต่อมา องคมนตรี ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพัฒนา (บ้านมั้งเก้าหลัง) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้หลวง จังหวัดเชียงราย (ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ จากนั้น ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 159 ชุด เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ  พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการดำเนินงานและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำชั้น1 และ 2 ที่ได้รับการอนุรักษ์และรักษาให้เป็นแหล่งต้นน้ำและป่าไม้ที่สมบูรณ์ อันเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่แผ่นดินได้อย่างยั่งยืน

ต่อมาได้เดินทางไปยังจุดตรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 60 ชุด มอบให้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดนชุดปฏิบัติการบ้านนาโต่ จำนวน 30 ชุด และทหารพรานฐานปฏิบัติการที่ 31 จำนวน 30 ชุด และได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน ที่ทำหน้าที่ ปกป้องรักษาดูแล และสกัดกั้นการลำเลียงเคลื่อนย้ายยาเสพติด อาชญากรรม และการก่อความไม่สงบที่อยู่บริเวณแนวชายแดน เพื่อให้ ประชาชนได้รับความร่มเย็นและดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยตลอดมา