เมืองพัทยาต่อยอด ต่อเนื่อง กิจกรรมเสวนาเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ครั้งที่ 3

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (23 มิ.ย.2565) พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนปกครอง สำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเวทีเสวนา เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยมีนายอนุศักดิ์ เปรมเปราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 แล้วเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและสามารถควบคุมสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายเมธากฤษฎิ์ สุนทรส, นายศุภฤกษ์ ชมพูนุช รวมถึงตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ช่วงๆ แรกเวทีเสวนาสถานการณ์ยาเสพติด กิจกรรมช่วงที่ 2 เป็นช่วงกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะได้เข้าฐานเรียนรู้เรื่องยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม และระดมปัญญาแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่วนช่วงที่ 3 เป็นการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากฐานกิจกรรม อันเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน