สำนักปลัดเมืองพัทยาจัดกิจกรรมเสวนารณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเสวนา เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน” โดยมีนายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 ประกอบด้วย นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์, นายศุภฤกษ์ ชมพูนุช เข้าร่วม

“กิจกรรมเสวนา เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน” จัดขึ้น โดยฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนปกครอง สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคมเมืองพัทยา ที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหายาเสพติด และเมืองพัทยา เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินกิจกรรมเสวนา เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และสามารถควบคุมสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

ในกิจกรรมประกอบด้วย เวทีเสวนาสถานการณ์ยาเสพติด โดยเชิญตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู นักวิชาการ และตัวแทนนักเรียน

กิจกรรมช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะได้เข้าฐานเรียนรู้เรื่องยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม และระดมสมองแก้ไขปัญหายาเสพติด

และช่วงที่ 3 เป็นการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากฐานกิจกรรม อันเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน.