กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา – สม. 4 เขต ย้ำ กปน.จัดเก็บในที่ปลอดภัย ประทับตราพิเศษ ป้องกันสูญหาย

ที่บริเวณดาดฟ้า ศาลาว่าการเมืองพัทยา (21 พ.ค.2565) นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา และนายอาคม จันทร์เพ็ง พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจดูความเรียบร้อยการรับมอบหีบบัตร บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้ง ในวันที่ 22 พ.ค.2565

ขณะที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 เขต จำนวน ประกอบด้วย เขต 1 จำนวน 39 หน่วย, เขต 2 จำนวน 30 หน่วย, เขต 3 จำนวน 38 หน่วย และเขต 4 จำนวน 39 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 146 หน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับหีบบัตร บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เขต 1 และเขต 2 ส่วนช่วงบ่าย เขต 3 และ เขต 4 ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนเพื่อป้องโรคโควิด-19

สำหรับหีบบัตร บัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วย มารับมอบในวันนี้ จะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนนำไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงคณะกรรมการประจำหน่วยดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหาย

เรือตรีปราโมทย์ กล่าวว่า สำหรับบัตรเลือกตั้งทุกใบ จะต้องมีการประทับตราบัตรหรือเครื่องหมาย เนื่องจากบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 133 ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมาย ตามแบบที่ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนดขึ้น เหมือนประทับเอกสารราชการทั่วไป เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับบัตร การทำซ้ำ การเลียนแบบบัตรเลือกตั้ง ถ้าไม่ได้ประทับตราหรือประทับตราที่ใกล้เคียง กกต.จะสามารถรู้ได้เลย เพราะตราประทับของกกต.จะมีสัญลักษณ์พิเศษกำหนดไว้

เรือตรีปราโมทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเลือกตั้ง สม.และนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทางกกต.ได้กำหนดบัตรลงคะแนนของนายกเมืองพัทยา คือสีฟ้า มีขนาด A5 ส่วนบัตรเลือกตั้งของ สม. คือ สีส้ม จะมีขนาด A4 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ม. และนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ได้อย่างถูกต้องต่อไป.