โรงเรียนวัดสุทธาวาส ปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมกันในทุกระดับชั้น 17 พ.ค.นี้

ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทธาวาส นางชนิดา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้ความร่วมมือ เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ แบ่งออกไปตามระดับชั้น เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในช่วงเช้าเป็นการชี้แจงกฎระเบียบ ในการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการปฐมนิเทศระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนมีการบริหารจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ อาทิ การใช้ประตูเข้าออกของทางโรงเรียน ซึ่งมี 2 ประตู จะให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้าออกตามประตูที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนระยะเวลาในการเข้าเรียน จะเข้าเรียนเวลา 08.00 น.เหมือนเดิม ส่วนเวลารับประทานอาหารกลางวัน และ เวลาเลิกเรียน จะเหลื่อมเวลากันไปตามชั้นเรียน เพื่อลดความแออัด

นอกจากนี้ ยังได้มีการชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ อาทิ การแต่งกาย ทรงผม และเรื่องของการรับส่งบุตรหลาน ที่ในปีการศึกษา 2565 นี้ ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าไปส่งนักเรียนที่บริเวณหน้าห้องเรียนได้ ต้องส่งที่ประตูโรงเรียนเท่านั้น จากนั้นให้เด็กเดินเข้าห้องเรียนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่รับทราบแนวทางปฏิบัติและพร้อมปฏิบัติตาม สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนวัดสุทธาวาส มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site 100 เปอร์เซ็นต์