-ชุมชนศาสนา/วัฒนธรรม

เปิดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” @ตำบลหนองปลาไหล สร้างการมีส่วนร่วม อนุรักษ์วิถีทำนา

ที่แปลงนาสาธิต หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล ให้การต้อนรับ นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

เนื่องด้วยปัจจุบันการดำเนินนชีวิตของคนส่วนใหญ่ มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประกอบอาชีพทำนาลดน้อยลง รวมถึงพื้นที่ในการทำนาก็ลดลง เหลือเพียง 100 กว่าไร่เท่านั้น แต่ด้วยความรักและหวงแหนในอาชีพชาวนา กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล จึงได้จัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์และรักษาไว้ ซึ่งวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมไม่ให้เลือนหายไป

สำหรับกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” นั้น ยังเชื่อมโยงไปถึงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้กับนักเรียน – นักศึกษา คนในชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นมาในรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และ การร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีการทำนาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป.