-คุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

ชลบุรีรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม กระตุ้นจิตสำนึกผู้ขับขี่ ต้องหยุดรถตรงทางม้าลาย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 (อ่างศิลา – บางแสน) ช่วงกิโลเมตรที่ 5 บริเวณหน้าตลาดประมงพื้นบ้าน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ชับขี่ให้ใช้จิตสำนึกและความตระหนักถึงความสูญเสียอาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ แขวงทางหลวงชลบุรีที่2 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ชื่อว่า การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การตรวจบังคับใช้กฎหมาย การทาสีตีเส้นจราจรทางข้ามด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้ง พลเรือน ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์การสาธารณสุข จิตอาสาพระราชทาน และภาคเอกชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้มข้นในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย บริเวณทางข้ามอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามในวันนี้ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน อันส่งผลให้เกิดกระแสทางสังคม และประชาชนให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติตนหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เกิความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายอีกด้วย