รพ.สต.หนองเกตุใหญ่เดินหน้าโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพสูงวัยฟันสวย ลดปัญหาโรคในช่องปาก

ที่ รพ.สต.หนองเกตุใหญ่ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพผู้สูงวัยฟันสวย ประจำปี 2565 โดยมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก เข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่ เห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพสูงวัยฟันสวยขึ้น เพื่อส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในตำบลหนองปลาไหล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาโรคในช่องปาก ผู้สูงอายุมีฟันที่ใช้งานได้ และให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสถานบริการทันตกรรมอย่างทั่วถึง

สำหรับสุขภาพช่องปากถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดี ช่วยเสริมคุณภาพชีวิต เพราะปัญหาสุขภาพช่องปากจะส่งผลต่อระบบอื่นๆของร่างกาย ดังนั้นจำเป็นที่ต้องดูแลสุขภาพในช่องปากให้ปราศจากโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ ปัจจุบันแนวคิดการดูแลช่องปากมิใช่การรักษาโรคอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากและคงสภาพที่ดีไว้ ดังนั้น รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพสูงวัยฟันสวยขึ้น.