เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียพัทยา-นาเกลือ ครั้งที่3 ก่อนนำเสนอผลการออกแบบ

ตามที่เมืองพัทยาว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา พื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระบบจัดการน้ำเสียในภาพรวมของเมืองพัทยา โดยพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่, ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือระยะทาง 28.3 กิโลเมตร และพื้นที่สาธารณะริมคลองพัทยาใต้นั้น

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรม เดอะ ไซมีส โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ ซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายและปิดโครงการ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเอกชน ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา เป็นการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน

การประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำเสนอผลการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงส่วนต่อขยายระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยาที่มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสังคม เพื่อให้ประชาชนรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อประเด็นต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการต่อไป.