นายกฯ นำคณะเยี่ยมชม “คูโบต้า ฟาร์ม” บ้านบึง ขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วย Smart farming

ชลบุรี: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางพร้อมคณะประกอบด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการเยี่ยมชมการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม ที่อำเภอบ้านบึง โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ Smart Farming ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม พร้อมได้รับฟังตัวแทนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในโครงการหลายแห่ง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมและมอบนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องจักรกลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสาระสำคัญด้านหนึ่งในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางพัฒนาประเทศไทยในอีก 5 ปีคือ พ.ศ. 2566-2570 ในภาคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าสูง ผลักดันมุ่งเป้าหมายใน 3 ระดับ คือ พ้นจากความยากจน ความพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน บนที่ดินไร่นาขนาดเล็กต่ำกว่า 20 ไร่ทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านไร่ให้พึ่งพาตนเองได้ ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล มีภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่สาธิตโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนเกษตรเพาะสุข สู่ตำบลอยู่ดีกินดี ไร้ความยากจน โดยองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป.