‘เชาวลิต’ ผู้ตรวจการอัยการ เปิดการประชุมรับมอบนโยบายแผนการตรวจราชการและรับฟังนโยบายการบริหารของผู้บริหาร พื้นที่ภาค 2

ที่ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการรับผิดชอบในการตรวจ ราชการทุกสำนักงานในเขตท้องที่ภาค 2 เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายแผนการตรวจราชการและรับฟังนโยบายการบริหารของผู้บริหาร สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานคดีแรงงานภาค 2 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 2 ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีอธิบดีอัยการภาค 2 อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแรงงานภาค 2 ,อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 ,อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครองระยอง, อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 ,รองอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝ่าย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการรับผิดชอบในการตรวจ ราชการทุกสำนักงานในเขตท้องที่ภาค 2 กล่าวว่า ตัวเองมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะออกตรวจราชการตามสำนักงานต่าง ๆ เพื่อจะได้เห็นปัญหา อุปสรรค ความเป็นอยู่ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร เพื่อจะได้นำกลับมารายงานให้สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่สามารถ ดำเนินการได้ให้เป็นรูปธรรม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของแผนการตรวจราชการ นโยบายทางด้านคดีอาญา ด้านคดีแพ่ง นโยบายของการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรอัยการตามนโยบายของอัยการ สูงสุดต่อไป อีกทั้งเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในมิติของการอำนวย ความยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในมิติการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ ประชาชน และในมิติด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน