กองสาธารณสุข ทม.หนองปรือ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงวัยที่บ้าน สร้างความเข้าใจ ชะลอการเกิดข้อเข่าเสื่อม

ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ( 21 มีนาคม 2565) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดอบรม เสริมความรู้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน เนื่องจากปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม และวิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาปวดข้อและปวดเมื่อยตามร่างกายอยู่เป็นประจำ

ดังนั้นทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อม ด้วยการป้องกันหรือชะลอ ไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าว รวมถึงแนวทางในการดูแลตนเองจากอาการข้อเข่าเสื่อมได้อย่างถูกต้อง

สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม คือโรคที่มีการเสื่อมของข้อเข่า มักพบปัญหาเหล่านี้ในผู้สูงอายุ ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ไม่สามารถออกกำลังกายได้ จึงเป็นสาเหตุให้โรคอื่นๆกำเริบตามมาได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ โรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้เกิดอาการปวด เข่าบวม เข่าฝืด ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ดังนั้นปัญหาโรคเข่าเสื่อมจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้สูงอายุควรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและดูแลตนเองจากภาวะข้อเข่าเสื่อม และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน สามารถปฎิบัติตนและลดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้เหมาะสม ซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้เหล่าอาสาสมัครต่างร่วมเรียนรู้วิธีการลดภาวะโรคข้อเข่าเสื่อมกันอย่างสนุกสนาน.