เมืองพัทยาร่วมกับมธ.จัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยา/นาเกลือ

ที่ห้องประชุมดาวตึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมสัมมนาเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ โดยมี ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านา

ทั้งนี้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ว่า เมืองพัทยามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การรักษาสิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ช่วยป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยว การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยการจัด ให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อบลงสู่ทะเล ถือเป็นการดำเนินการหนึ่งที่ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการบำบัดฟื้นฟูที่ไม่ครอบคลุม รวมทั้งปัญหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดทรุด โทรม

 

โครงการตังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาปรับปรุงและทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา และจัดทำแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำปัด และประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และสังคม ของโครงการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เมืองพัทยา และเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ โดยมีพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ชอยหนองใหญ่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 80 ไร่, ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ รวมพื้นที่ 28.3 ตร.กม. และพื้นที่สาธารณะริมคลองพัทยาใต้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบ onsite ในอนาคต

ประชุมสัมมนาเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ ก่อนจะจัดขึ้นในครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลและสรุปผลการศึกษาต่อไปในครั้งที่ 3 ซึ่งถือเป็นครั้งสุตท้ายของโครงการฯ