ชลบุรีจัดกิจกรรมวันกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565

ที่ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และการมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 ในพิธีสวนสนามในคราวเดียวกัน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ด้านนายกองโท อำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้สั่งการให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยให้งดการจัดกิจกรรมทางศาสนา งดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ให้จัดพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้คลี่คลายความรุนแรงลงในระดับหนึ่ง

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานในภารกิจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของบุตรที่เป็นสมาชิกในครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 6 ราย และมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี /ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี จำนวน 67 ทุน นอกจากนี้มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน อีกด้วย

ด้านนายกองเอก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองอาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 โดยมีหลักสำคัญในการป้องกันประเทศชาติ เป็นกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในยามปกติและยามสงคราม ขอให้สมาชิกอาสารักษาดินแดนทุกนายตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนนำทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อไป